Általános szerződési feltételek

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Vörös Lilla e.v. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) mint szolgáltató által üzemeltetett www.lillartwebdesign.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára, valamint a Szolgáltató által kínált szolgáltatások és termékek igénybevételére vonatkoznak.

1.Elérhetőség és adatok

A Szolgáltató adatai:

Vörös Lilla egyéni vállalkozó
Székhely: 6724 Szeged, Nádas u. 14/A 2/4.;
Adószám: 56130629-1-16;
Nyilvántartási szám: 54755484
Elérhetőség (email): info@lillartwebdesign.hu
Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium, Nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár, Okmányfelügyeleti Főosztály

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Telefon: +36 1 700 2323
Email: info@tarhely.com

2. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások, termékek köre, rendelés és fizetés menete

Szolgáltató a puzzle feed sablon, valamint a közösségi média poszt sablon csomagok elérhetőségéről, áráról hírlevélben, honlapján, illetve közösségi média felületein tájékoztathatja az ügyfeleket.
Az ügyfél emailben vagy a megrendelő űrlapon keresztül történő megrendelését követően a szolgáltató kiállítja a szolgáltatás teljes összegét tartalmazó elektronikus számlát, melyet a megrendeléskor megadott e-mail címre küld meg. A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni.

Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival (név/cégnév, számlázási cím, cég esetén adószám, emailcím) lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadását követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek leszállítására.

Az ügyfélnek a számla teljesítésére 8 nap áll rendelkezésre. Fizetni – szolgáltató által kiállított számla ellenében, az azon feltüntetettek szerint banki átutalással lehet. A szolgáltató a számla teljesítését követően 5 munkanapon belül köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani a rendelt terméket.

A szerződés a számla megküldésével jön létre. A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

3. A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók esetén)

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A Szolgáltató – az ügyfél elállási jogának gyakorlása esetén – a teljes díjat köteles visszatéríteni az ügyfél részére.

Az elállásra jogosító idő leteltét követően a Szolgáltató a teljes díj megtartására jogosult.

A Ptk. értelmezésében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

a. Nyilatkozat

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

b. Visszatérítés

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

c. Termék használata elállás esetén

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a termék felhasználására semmilyen módon nem jogosult. Amennyiben a fogyasztó mégis felhasználja a terméket bármilyen módon, a Szolgáltató jogosult a termék teljes árának kiszámlázására.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatásokat, illetve termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig kérjen tájékoztatást.

5. Az ügyfelek jogai és kötelességei

Az Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy terméket jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

Az Ügyfél köteles az általa a megrendeléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

6. Szerzői jogok

A puzzle feed sablonok, valamint a közösségi média poszt sablon csomagok szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott terméket a sajátjaként semmilyen módon nem értékesítheti.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: Vörös Lilla
Cím: 6724 Szeged, Nádas u. 14/A 2/4.
Email: info@lillartwebdesign.hu

Panaszügyintézés módja

A telefonon érkező megkereséseket a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és tájékoztatja Önt az álláspontjáról, illetve lehetőség szerint orvosolja a problémát. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli válasszal, írásban, panaszként meg kell küldenie a problémát.

Az írásbeli panaszokat a Szolgáltató 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a válaszát megindokolja.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8. Egyéb szabályok

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

a) a Szolgáltatás/Termék igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
b) a Szolgáltatás/Termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
c) a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást/Terméket törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
d) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás/Termék helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

9. Az ÁSZF-re irányadó jog

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt:
Adatkezelési tájékoztató
ÁSZF

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

10. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.
Dátum: 2021.05.10.

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató: https://www.lillartwebdesign.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Elállási nyilatkozat minta: lásd alább

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Vörös Lilla e.v.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: info@lillartwebdesign.hu