Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Mint adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.lillartwebdesign.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő

Név: Vörös Lilla egyéni vállalkozó
Cím: 6724 Szeged, Nádas u. 14/A 2/4.
Adószám: 56130629-1-16
Nyilvántartási szám: 54755484
Telefonszám: +36 30 850 6080
E-mail: info@lillartwebdesign.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Ajánlatkérés során megadandó személyes adatok

Az ajánlatkérés során az ajánlatkérő teljes nevét és e-mailcímét kérem el.

4. Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.1. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A weboldalamon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtök azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalamat. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak személyes adatokat.Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Bővebb információ a Google Analytics által használt cookie-król (sütikről):
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
Weboldalamon Facebook konverziómérő pixelt is használok. Az ezzel kapcsolatos adatok a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információ a Facebook által használt cookie-król (sütikről): https://www.facebook.com/policies/cookies/

4.2. Az oldalon használt sütik listája

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintetteknek jogukban áll tájékoztatást kérni a személyes
adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információval kapcsolatban.

5.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

5.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásban kérje a személyes adatainak törlését, mely kérést a késedelem nélkül teljesítem.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai felhasználásának korlátozását.

5.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

5.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

5.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6. Az adatfeldologozók

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
Email: info@tarhely.com
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: levelezés)

Facebook pixel:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: hozzáférés a HTTP-fejléchez, képpontspecifikus adatokhoz, gombra kattintás adataihoz)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: a weboldalról összegyűjtött, személyes adatokat nem tartalmazó információk továbbítása)

7. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2020. 01. 01. napjától érvényes